สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีเขตการปกคองจำนวน 15 หมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่บางส่วน ของบางหมู่บ้าน จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลตาลสุม ซึ่งได้แก่ พื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 11 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 บ้านดอนรังกา ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำหว้า และ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลาชธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำมูล
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลตาลสุม ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 130-140 เมตร มีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พื้นที่ตอนกลางของตำบลและลาดเอียงไปทางทิศเหนือ เป็นลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนราบ มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวในฤดูหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมีฝนตกชุกในฤดูฝน

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  11 หมู่บ้าน นอกเขต 4 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม รวมทั้งสิ้น 5,473 คน เป็นชาย 2,762 คน หญิง 2,711 คน และมีครัวเรือน จำนวน 1,500 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านม่วงโคน 181 178 107
2 บ้านดอนรังกา 462 455 243
3 บ้านนาห้วยแคน 29 26 23
4 บ้านดอนพันชาด 267 279 176
5 บ้านนามน 24 20 23
6 บ้านดอนตะลี 359 344 159
7 บ้านปากห้วย 238 266 126
8 บ้านโนนค้อ 81 82 47
9 บ้านแก่งกบ 348 327 182
10 บ้านนามน 19 7 10
11 บ้านตาลสุม 34 17 27
12 บ้านคำไม้ตาย 182 171 79
13 บ้า่นปากเซ 106 106 66
14 บ้านโนนสวรรค์ 131 108 62
15 บ้านทุ่งเจริญ 301 325 170
         

      

 

 

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ